ikona pro tisk


 

Telefon:
pevná linka: +420 379 768 520
mobilní: +420 724 182 573

WWW:
oficiální: http://obeczahorany.cz
E-mail:
oficiální: ouzahorany@obeczahorany.cz

IČ:
00253880
DIČ:
CZ00253880

Bankovní spojení:
Číslo účtu: 0000000762075359, kód banky: 0800

Datová schránka:
a98bheu

Úřední hodiny:
Pondělí: 7:30 - 11:30 13:00-17:00
Středa: 7:30 - 11:30 13:00-17:00

Adresa:
Obec Zahořany
Zahořany 7
34401 Domažlice 1

Důvod, způsob založení
Obec Zahořany (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke dni 23. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb.**, občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR, a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění o obcích).
*) Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích byl zrušen novým zákonem o obcích ? č. 128/2000 Sb.
**) Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník byl zrušen novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

Předpisy:
Všechny předpisy jsou k nahlédnutí v pracovní době v budově obecního úřadu


Registr oznámení
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (novelizován zákonem 216/2008 Sb.), ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má. Tyto skutečnosti jsou veřejní funkcionáři povinni zveřejnit v registru oznámení, do kterého má každý právo bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací nebylo vydáno.


Vstup do registru

Licenční smlouvy
Žádné vzory licenčních smluv nejsou poskytnuty.
Žádné výhradní licence podle §14a odst.4 zák. 106/1999 Sb. nebyly poskytnuty.

Obecní úřad Zahořany zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytnuté informace.

Strategie rozvoje
Strategický rozvojový plán Obce Zahořany PDF 

 

« zpět