Povinně zvěřejňované informace


Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. §5 odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
Povinně zveřejňované informace – pokyny dle vyhlášky.

Důvod a způsob založení

Obec Zahořany ( dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.

Příjem a podání žádostí

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v Zahořanech. Žádost může být podána ústně nebo písemně.
V případě podání ústní žádosti zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.
V případě podání písemné žádosti (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat žádost minimálně tyto náležitosti:
 • komu je žádost určena
 • jaká konkrétní informace je požadována
 • kdo žádost podává
Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v Zahořanech.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti:
 • Do 15 dnů s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).
 • Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.
 • Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.
 • Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.
 • Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.
 • Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu,
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.
O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

 • hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.): 60 Kč
 • poštovné dle vynaložených nákladů
 • ostatní náklady dle skutečně vynaložených nákladů

Výroční zpráva o činnosti 2018

Výroční zpráva o činnosti obce Zahořany v oblasti poskytování informací za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva o činnosti obce Zahořany v oblasti poskytování informací za rok 2017

Povinné zveřejnění informací dle zákona č. 101/2000 Sb.

Povinné zveřejnění informací o zpracovávaných osobních údajích dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů § 18 odst. 2

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva o činnosti obce Zahořany v oblasti poskytování informací za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva o činnosti obce Zahořany v oblasti poskytování informací za rok 2015

Povinné informace - odpovědi


Obecnímu úřadu Zahořany byly v níže uvedených dnech doručeny žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

Odpověď na žádost 18.8.2022 web

Odpověď na žádost 18.8.2022 web

Informace poskytnutá dne 19.8.2019

Informace poskytnutá dne 19.8.2019 na základě žádosti ze dne 19.8.2019

Informace poskytnutá dne 21.8.2017

Informace poskytnutá dne 21.8.2017 na základě žádosti ze dne 16.8.2017

Informace poskytnutá dne 10.7.2017

Informace poskytnutá dne 10.7.2017 na základě žádosti ze dne 7.7.2017

Informace poskytnutá dne 22.6.2017

Informace poskytnutá dne 22.6.2017 na základě žádosti ze dne 20.6.2017


 

« mladšístrana 2 / 3starší »